Certifikovaný kurz PNF

Kurz Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
je akreditován Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Termíny nejbližších kurzů

V roce 2018 plánujeme pro velký zájem tři kurzy:

Kurz Jaro 2018

1. část: 15. 1. – 19. 1. 2018
2. část: 21. 3. – 25. 3. 2018
3. část: 21. 5. – 25. 5. 2018

Kurz Léto 2018 - pozor, změna termínů!!!

1. část: 16. 4. – 20. 4. 2018
2. část: 25. 9. – 29. 9. 2018
3. část: 14. 1. – 18. 1. 2019 

Kurz Podzim 2018

1. část: 15. 10. – 19. 10. 2018
2. část: 12. 12. – 16. 12. 2018
3. část: 11. 2. 2018 – 15. 2. 2019 

Na kurzy jsou zváni zájemci z databáze došlých přihlášek.

Činnosti absolventa kurzu

 • Provádět specializované diagnostické postupy při vyšetření pohybu a funkce prostřednictvím principů PNF.
 • Nalézt pohybový, posturální, lokomoční problém pacienta a jeho příčiny z pohledu PNF.
 • Na základě vyšetření stanovit fyzioterapeutický postup dle PNF.
 • Aplikovat neurofyziologické principy, PNF procedury a techniky při fyzioterapeutické léčbě.
 • Aplikovat PNF postupy při fyzioterapii u širokého spektra pacientů (dospělí i děti, neurologické, ortopedické, traumatologické, neurochirurgické, interní diagnózy).
 • Vyhodnotit účinnost zvoleného terapeutického PNF postupu.
 • Edukovat pacienty ve fyzioterapeutických postupech dle PNF.
 • Absolvování kurzu je podkladem pro smlouvu k výkonu 21221 u zdravotních pojišťoven.

Vstupní podmínky pro přijetí do kurzu

 1. podaná přihláška k účasti na kurzu
  O zařazení do kurzu a termínu konání je uchazeč informován prostřednictvím elektronické pošty, nejpozději do 30 dnů od doručení přihlášky
 2. úředně ověřená kopie dokladu o získání vzdělání v oboru fyzioterapie (je vyžadována až po zařazení do konkrétního termínu kurzu)
 3. u cizích státních příslušníků úředně ověřená kopie rozhodnutí MZ ČR o uznání způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání na území ČR
 4. délka praxe v oboru fyzioterapie (činnost v oblasti preventivní, diagnostické, léčebné a rehabilitační péče v oboru fyzioterapie) minimálně 1 rok
 5. uhrazená částka ve výši 24.000,- Kč (za celý kurz) na základě faktury, před zahájením kurzu

Podmínky účasti na kurzu

 • celková délka kurzu je 165 vyučovacích hodin
 • kurz je rozdělen do tří částí
 • mezi jednotlivými částmi kurzu se účastník zavazuje aplikovat dosažené znalosti v praxi
 • praktická cvičení probíhají ve dvojicích (z účastníků kurzu). Ve druhé části je zařazena odborná praxe na smluvním pracovišti ve Fakultní nemocnici Olomouc.

Podmínky ukončení kurzu

 • účast na všech 3 částech kurzu
 • úspěšné složení písemného testu
 • odevzdání písemné práce (kazuistiky) a splnění podmínek jejího zadání
 • úspěšné složení závěrečné praktické zkoušky – uchazeč musí předvést na zdravém probandovi schopnost aplikace principů PNF. 

  Při nesplnění podmínek ukončení, prokázání nedostatečné znalosti aplikace metody, má uchazeč možnost opakování závěrečné zkoušky nejdříve 3 měsíce a nejpozději 1 rok po ukončení kurzu. Termín závěrečné zkoušky dohodne uchazeč s lektorem.

  O úspěšném absolvování kurzu je vydáno osvědčení – certifikát MZČR s platností pro ČR